ЧАС НА ОТВОРЕНО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

4

Денешниот час по македонски јазик го одржавме на отворено,во училишниот двор.Наставната содржина е ,,Од збор состави реченица”.

Цел на часот – Да умеат од даден збор да состават реченица.

Учениците се наредени во круг.Првиот ученик кажува збора последниот  од тој збор составува реченица.Потоа последниот ученик  кажува збор вториот составува реченица итн.Секој ученик кажува збор и составува реченица.

1 2 3 4