ПОЧЕТНА

OOУ „Вера ЦиривириТрена“ – Скопје е општинско деветгодишно училиште. Лоцирано е во населбата – Карпош 2 на улица „Руѓер Бошковиќ“ бр.9. Училишната зграда е изградена во 1963 година, а дневниот престој е изграден 1975 година од тврд материјал. Начинот на загревање на училиштето е со обновливи извори на енергија.

Реонот на Општинското основно училиште „Вера Циривири-Трена“, Скопје ја опфаќа територијата на урбаната заедница Карпош 2 што се простира на исток до ул „Никола Тесла“, на север до бул „Илинден“, на југ бул „Партизански Одреди“и на запад до ул „8 Септември“.

Внатрешната површина на училиштето  изнесува 3189 м2 ,училиштен двор 7787 м2 , а површината на спортските терени изнесува 1180м2. Во училиштето има 5 градини , градина под фолија:

  • Градина под фолија подигната со помош на добиен гранд од МИО активности.
  • Стаклена градина подигната со добиен гранд од Фонд за иновации и технолошки развој во соработка со МОН.
  • ЕКО градина од рециклиран материјал создадена од вредните раце на наставниците,родителите и учениците.
  • Еко училница за одржување на настава создадена со заедничка работа и мотивираност на наставниците,учениците и родителите.
  • Еко парк.
  • Училиштето има основано училишен спортски клуб „Циривири “ од учебната 2022 година.

Училиштето работи во смена и половина за 444 ученици распоредени во 19 паралелки, а се вработени 48 лица. Наставата се изведува на македонски јазик. Училиштето организира и продолжен престој за учениците од прво до трето одделение, и за учениците од четврто одделение со одлука на Советот на Општина Карпош. ООУ „Вера Циривири-Трена“ е збратимено со ОУ „Кочо Рацин“ – Прилеп и ОУ „Шандор Петефи“ – Нови Сад (Р. Србија) и ООУ „Братство“ -Скопје и ОУ „Јахја Кемал“-Скопје.

Патронен празник на училиштето е 15-ти мај.