Јакнење демократска клима -Сите сме исти

Во нашето училиште на демократската клима се обрнува големо внимание  со меѓусебна соработка на сите структури и има висок степен на демократија изразена преку многубројни реализирани проекти во соработка со БРО  и Мон , Општина и други институции. Со таа цел на 31.10.2019г во нашето училиште се одржа отворен ден согласно новиот концепт  по граѓанско обазование.

t1 t2 t4 t5 t6 t8 t9 t10 t11 t21