Category Archives: Информации

Соопштение за упис на првачиња

СООПШТЕНИЕ ПРВАЧИЊА 2021-22

Информации за контакт со наставници

Службени-e-mail-адреси-на-наставниците

Распоред по смени во услови на COVID – 19

Распоред по смени Ia

Распоред по смени Iб

Распоред по смени 1в

Распоред по смени 4-9

Протоколи за работа во услови на COVID – 19 во ООУ „Вера Циривири – Трена“

ПРОТОКОЛ ЗА НАСТАВА ЗА ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19

ПРОТОКОЛ ЗА ОДМОРИТЕ ПОМЕЃУ ЧАСОВИТЕ

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА ВО УСЛОВИ НА КОВИД 1

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА НАСТАВНИЦИ

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА

ПРОТОКОЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОТОКОТ НА УЧЕНИЦИ

КОДЕКС НА УЧЕНИЦИТЕ ШТО СЛЕДАТ НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

ПРЕПОРАКИ ЗА ОНЛАЈН НАСТАВА 24.11.2020

Список на првачиња

                                            Список на правачиња за учебната 2020/2021 година

I б  ОДД

1.Марио Саздовски

2. Матео Шапе

3.Борјан Јаневски

4.Огнен Тагасовски

5.Марио Томшиќ

6.Алексеј Филиповски

7. Галена Љутков

8. Ведран Видинов

9.Александар Петрушевски

10.Калин Михајловски

11.Михаил Милковски

12.Мила Борисова

13.Борис Димовски

14. Новак Дрљача

15.Мила Бојчевска

16.Ива Петрушевска

17. Софија Арџановска

18.Вук Периќ

19. Марко Арсовски

20.Никола Тасиќ

21.Марко Нешковски

22.Луна Ѓоргијевска

 23.Симона Крстевска

24. Илија Хусиќ

25.Виктор Ѓорѓиевски                                               

одделенски наставник:

 Ана Видоевска-Динева  Пепи Стефановска

 

 

I в ОДД

 1. Алексеј Георгиевски
 2. Анабела Манческа
 3. Тадеј Димитриевиќ
 4. Борис Каркински
 5. Филип Кипевски
 6. Павел Тонески
 7. Матеј Јакимовски
 8. Божин Каловски
 9. Мила Костенчевска
 10. Зои Голчева
 11. Ангел Наумовски
 12. Бисера Петкова
 13. Марио Ефремов
 14. Нина Гогова
 15. Мила Цикарска
 16. Матеа Тодоровска
 17. Ангел Зенговски
 18. Дамјан Трајковски
 19. Јаков Стојановски
 20. Стефан Анѓелески
 21. Луна Славеска
 22. Марин Димировски                                                                
 23. Андрија Спасовски                                           

одделенски наставници

Соња Силјановска  Ирена Огненoска

 

 

 

 

I а ОДД

1.Дениција Ристеска

2.Калина Каланоска

3. Илина Зафировска

4.Давид Панајотов

5.Кристијан Марковски

6.Кристијан Новески

7.Анна Леони  Вон Дер Форст

8.Ева Димитрова

9.Виктор Стевановиќ

10.Ксенија Станчиќ

11.Марко Цоковски

12.Симона Величковиќ

13.Зафир  Вангеловски

14. Нина Михајлоска

15.Милан Димковски

16. Никола Точко

17.Калина Крстевска

18.Алексеј Трепалковски

19.Марко Ѓорѓевиќ                                                    

20.Миа Митревски                                     

Одделенски наставници

Анита Петровска Радмила Петровиќ- Јорданова

Прирачник за операторите со храна во училишните установи

Prirac Operat so Hrana Ucilisni

Списоци на запишани првачиња во учебната 2020/2021

Список на запишани првачиња страна 1

Список на запишани првачиња страна 2

Список на запишани првачиња страна 3

Конкурс за првенец на генерација

                                        КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

 

Oд .11.5.2020 год – до 25.5.2020 год , ООУ„Вера Циривири- Трена“ распишува

 конкурс за  избор на Првенец на генерација.  Сите кандитати , ученици од деветто

одделение кои се заинтересирани за учество на конкурсот„Првенец на генерација“

 потребно е да  достават  молба и  лични  документи ( дипломи, сертификати,

благодарници,пофалници) кај дежурниот наставник во училиште во период  од 9:00h до 12:00h.

Соопштение за упис на ученици во прво одделение

                                  СООПШТЕНИE          

ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ СКОПЈЕ запишува ученици во прво одделение за учебната 2020/2021 год.

 

Во прво одделение се запишуваат ученици кои на крајот на календарската 2020 година ќе наполнат 6 години.

По исклучок, во прво одделение може да се запишат деца кои до 31 јануари наредната година ќе наполнат 6 години, по барање на родителот и добиено мислење од педагог и психолог од училиштето.

За да го пријавите Вашето дете за упис во прво одделение, потребно е да ја симнете Пријавата за упис која може да ја најдете на web страната на училиштето: www.veraciriviritrena.edu.mk , а потоа истата пополнета да ја доставите на mail: upisprvo.veraciriviri@gmail.com најдоцна до 25.05.2020 год.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1 .ИЗВОД НА РОДЕНИТЕ (ФОТОКОПИЈА)

2. ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИСУСТВО НА ЕДЕН РОДИТЕЛ ( СО ЛИЧНА КАРТА)

3.ПОТВРДА ЗА ПРИМЕНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВАКЦИНИ –  извадена од нaдлежната здраствена установа (останува во училиштето)

4.ПОТВРДА ОД СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД  – одговорен за нашето училиште ДИСПАНЗЕР КАРПОШ (останува во училиштето)

Документите (потврда за задолжителни вакцини и стоматолошки преглед) треба да се извадени од надлежната здраствена установа

Документите треба да бидат доставени на денот на тестирањето на Вашето дете. Дополнително ќе бидете известени телефонски за терминот на тестирање кој ќе се реализира во месец јуни.

 При запишување на дете со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави и мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ. ( според член 60. став.3 од Законот за основно образованиe, Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година)

Уписот  е на деца кои според реонизација припаѓаат во нашето училиште  и врши во согласност со член 63 од Законот за основно образованиe, Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година.

     Стручен тим на

ООУ„Вера Циривири-Трена„Скопје

Тел: 02 3068-507 (од 9:00 до 12:00h)

Електронска пријава

Известување за распоред на online настава

Се известуваат сите родители дека распоредот за online настава ќе го договараат со одделенските наставници и класните раководители во зависност од можностите на родителите, учениците и наставниците преку алатка која ќе ја посочат наставниците. По завршување на обуката на наставници за платформата Microsoft Teams ќе биде изготвен распоред на ниво на училиште и ќе биде истакнат на нашата веб страна. Воедно  Ве молиме редовно да ги следат насоките  дадени на Google Drive платформата.

Со почит:

М-р. Снежана Карас