Category Archives: Информации

Повик за избор на ученички правобранител и заменик на ученички правобранител

Ученички правобранител

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

                 ООУ Вера Циривири-Трена

______________________________________________

     ул. Руѓер Бошковиќ бр.9

     Карпош -Скопје

     тел.3068507

                 

 

 

 

                                                                                   

 

                                       

                                        КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

 

 

  Oд 8.05.2023 год – до .22.05 .2023год , ООУ„Вера Циривири- Трена“ распишува

 

 конкурс за  избор на Првенец на генерација.  Сите кандитати , ученици од деветто

 

одделение кои се заинтересирани за учество на конкурсот„Првенец на генерација“ ,учебна

 

2022/2023 година потребно е да  достават  молба и  лични  документи ( дипломи,

 

сертификати, благодарници,пофалници) кај секретарот  во училиште во период  од 9:00h до 12:00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

  дата

05.05.2022 год.

                                                                                                            директор

                                                                                                   Светлана Шајноска

 

 

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 6 одделение

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 6 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1. СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

       1.2.  МОДЕН  И КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН

       1.3.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ

 

 1. ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ

 

 1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

 

 1. ЕТИКА НА РЕЛИГИИТЕ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ОДБОЈКА

 

 1. ФУДБАЛ

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

       1.2.  ИМАМ ПРАВА

       1.3.  МОДЕН И КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

 

 1. МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ

 

 1. ИГРИ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

 

 1. ФУДБАЛ

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 5 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 5 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1. СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

       1.2.  ИМАМ ПРАВА

       1.3.  ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

 

 1. ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ

 

 1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

 

 1. ФУДБАЛ

                         

СООПШТЕНИE ЗА УПИС НА ПРВАЧИЊА ЗА УЧЕБНА 2023-2024 година

                                    СООПШТЕНИE                                                

ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ СКОПЈЕ во месец мај 2023 год. врши упис на ученици за учебната 2023/2024 год во прво одделение. Опфтени ќе бидат ДЕЦА РОДЕНИ 2017 – (до јануари 2018 год.)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1. ИЗВОД НА РОДЕНИТЕ (ФОТОКОПИЈА)

2. ПОТВРДА ЗА ПРИМЕНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВАКЦИНИ

3. ПОТВРДА ОД ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

4. ПОТВРДА ОД СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

Уписот е на деца кои според реонизација припаѓаат во нашето училиште и истиот се врши во просториите на училиштето.

               

                                                          Стручна служба на       ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ – ТРЕНА“ – СКОПЈЕ                              

                                                                               КОНТАКТ ТЕЛЕФОН : 02 3068-507

Професионален развој во нашето училиште

Во следниот период во нашето училиште ќе се одржи интерна обука за зајакнување на професионалниот развој на наставниците. Обуката Организирање на иновативни воннаставни активности ќе има за цел преку практични примери да ги посочи наставниците кон организирање на активности каде учениците преку критичко размислување ќе ги надополнуваат своите знаења. Наставникот ментор Дивна Карапанчева своето искуство ќе го сподели како обучувач и организатор на оваа обука. Обуката ќе се одржи во Стаклената градина во дворот на нашето училиште.

Известување од Филос за учебна 2021-22

Известување од училиште ФИЛОС 2021 2022

Соопштение за упис на првачиња

СООПШТЕНИЕ ПРВАЧИЊА 2021-22

Прирачник за операторите со храна во училишните установи

Prirac Operat so Hrana Ucilisni