Градиме пристапни училишта за ученици со аутизам

По повод одбележување на Неделата за подигнување на свесноста за аутизам на тема,, Градиме пристапни училишта за ученици со аутизам" вработените и учениците во ООУ ,,Вера Циривири – Трена" го изработија симболот на бесконечност и изработија брошура со слики и пораки со цел заеднички да изградиме училишта пристапни за учениците со аутизам. 

#OURCZlatanSremec    #Autismfriendlyschools  #oouveraciriviritrena

 

sliki2slika1sliki5

 

 

slika6 slika4 slika3