Активности во нашата Еко – градина

viber_image_2021-05-10_16-28-58

Денешниот час  по македонски јазик со наставна содржина ,,Говорни игри – ЛОТО сообраќајни средства” Iа одделение  го  реализираше во новата ЕКО ГРАДИНА во функција на ЕКО УЧИЛНИЦА.Учениците треба да погодуваат сообраќајни средства според  даден опис на средството.Улогите за опишување и погодување на сообраќајните средства наизменично се менуваа.Целта на часот преку  играта лото учениците да се запознаат со видовите сообраќајни средства беше целосно остварена.

viber_image_2021-05-10_16-28-58 viber_image_2021-05-10_16-29-04