Меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ

На ден 07.12.2021година, ООУ"Вера Циривири-Трена" склучи Меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје. 
Целта на соработката е да се изгради партнерство во спроведување на конкретни проектни активности со намера да се остварат заеднички цели преку реализирање на взаемни проекти во сферата на образовниот, економскиот, социо-културниот и општествениот живот.svetele4 svetl2 svetle1 svetle3