Учиме БРАЈОВОТО ПИСМО  на ,,темнината,, и ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК на ,,тишината,,.

Денес ние вторачињата завршивме со изучување и на ракописните букви. Се описменивме, знаеме и да читаме и да пишуваме. Сите  ја познаваме КИРИЛИЧНАТА АЗБУКА. 
Но, денес научивме и нешто ново. 
Во соработка со библиотекарот Ванчо Љатковски , денес одржавме заеднички час по македонски јазик на кој се запознавме и со Денес ние вторачињата завршивме со изучување и на ракописните букви. Се описменивме, знаеме и да читаме и да пишуваме. Сите  ја познаваме КИРИЛИЧНАТА АЗБУКА. 
Но, денес научивме и нешто ново. 
Во соработка со библиотекарот Ванчо Љатковски , денес одржавме заеднички час по македонски јазик на кој се запознавме и со БРАЈОВОТО ПИСМО  на ,,темнината,, и ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК на ,,тишината,,. 
Научивме како читаат оние кои не можат да гледаат и оние кои не можат да слушаат. Научивме како може комуницираме со нив. 
Децата покажаа голем интерес да ги научат овие писма, а ние бевме среќни и задоволни затоа што само за децата не постојат ниту предрасуди ниту граници кога станува збор за  усна или писмена комуникација со врсниците.
Ветивме дека понудените книги ќе ги позајмуваме од библиотеката и ќе се трудиме да го научиме презентираното до совршенство.
Секој ден растеме од знаењето што го добиваме!. 
Научивме како читаат оние кои не можат да гледаат и оние кои не можат да слушаат. Научивме како може комуницираме со нив. 
Децата покажаа голем интерес да ги научат овие писма, а ние бевме среќни и задоволни затоа што само за децата не постојат ниту предрасуди ниту граници кога станува збор за  усна или писмена комуникација со врсниците.
Ветивме дека понудените книги ќе ги позајмуваме од библиотеката и ќе се трудиме да го научиме презентираното до совршенство.
Секој ден растеме од знаењето што го добиваме!

сл1 сл2 сл3 сл4 сл5