Упис на ученици во прво одделение во учебната 2022- 2023година

                                   СООПШТЕНИE

sl1                                                      

                                       

                             Почитувани родители/старатели,

    Според член 60, од Законот за основно образование, бр.161/19 и 229/20, ООУ„Вера Циривири– Трена“-Карпош  Ве известува:

     Запишувањето на учениците во прво одделение

    во учебната 2022/2023 ќе се врши во текот на месец мај 2022 година.       Опфатени ќе бидат деца родени 2016 година (како и јануари 2017 год. по     претходно поднесено барање од родител).

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1. ИЗВОД НА РОДЕНИ (ФОТОКОПИЈА);

2. ПОТВРДА ЗА ПРИМЕНИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВАКЦИНИ;

3. ПОТВРДА ОД ОФТАЛМОЛОШКИ ПРЕГЛЕД;

4. ПОТВРДА ОД СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД.

    Уписот се врши во просториите на ООУ,,Вера Циривири-Трена’’.

                                                                                    Стручен тим на училиштето

                                                                                                                              Контакт телефон: 3068-507

sl2