Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 

  1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

  1.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

       1.2.  ИМАМ ПРАВА

       1.3.  МОДЕН И КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ШАХ

                 

  1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

  1. ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

 

  1. МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ

 

  1. ИГРИ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ

 

  1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

  1. КОШАРКА

 

  1. ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

 

  1. ФУДБАЛ