КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

                 ООУ Вера Циривири-Трена

______________________________________________

     ул. Руѓер Бошковиќ бр.9

     Карпош -Скопје

     тел.3068507

                 

 

 

 

                                                                                   

 

                                       

                                        КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

 

 

  Oд 8.05.2023 год – до .22.05 .2023год , ООУ„Вера Циривири- Трена“ распишува

 

 конкурс за  избор на Првенец на генерација.  Сите кандитати , ученици од деветто

 

одделение кои се заинтересирани за учество на конкурсот„Првенец на генерација“ ,учебна

 

2022/2023 година потребно е да  достават  молба и  лични  документи ( дипломи,

 

сертификати, благодарници,пофалници) кај секретарот  во училиште во период  од 9:00h до 12:00h.

 

 

 

 

 

 

 

 

  дата

05.05.2022 год.

                                                                                                            директор

                                                                                                   Светлана Шајноска