Соработката продолжува со Педагошки факултет”Св. Климент Охридски”

На 06.11.2023 година, ООУ"Вера Циривири Трена" потпиша Меморандум за соработка со Педагошки факултет"Св. Климент Охридски" – Скопје.