Медиумска писменост

📰📻📺 Што работат новинарите и која е нивната улога во општеството? Како се пишува вест? Како се пишуваат медиумски содржини за онлајн медиумите? Како младите да разликуваат професионалните вести од лажни и манипулативни содржини? Што значи да се биде писмен во новата мултимедијална реалност?

✅ Ова беа некои од темите за кои се дискутираше на дводневната обука што се одржа на 10 и 11 ноември 2023 година, а на која присуствуваа 40 наставници од основно и од средно образование кои ќе основаат и ќе водат медиумски клубови во нивните училишта како воннаставна активност за учениците. Обуката ја водеа тројца обучувачи за медиумска писменост – Tamara Kjupeva, @Dragana Gjoreska и Sefer Tahiri, со долгогодишно  искуство во областите на образованието, новинарството и медиумската писменост.

ℹ Поддршката на медиумски клубови е обезбедена преку Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“, а оваа активност ја спроведуваат ИРЕКС, МИМ и МОФ. 
Од ООУ "Вера Циривири -Трена", Новинарскиот клуб ќе го координира проф.м-р Матилда Бајкова

Media Literacy Project YouThink USAID North Macedonia Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum -YEF 
#YouThink #МедиумскаПисменост #MediaLiteracy #медиумскаписменот