МИО

По повод Денот на планетата Земја, на 22.04.2021година реализиран е заеднички МИО час на учениците од првите одделенија од збратимените училишта „Вера Цирирвири – Трена“ и „Братство“. Истиот е одржан онлајн при што учениците се запознаа со значењето на овој ден. При тоа дадоa свои идеи за нејзино зачувување

2 3
6