Monthly Archives: септември 2022

Меѓународната конференција под името Светот на образованието ги брише границите

Меѓународната конференцијапод името „Светот на образованието ги брише границите„ е 4-та по ред во организација на Асоцијацијата на најдобрите наставници во Екс Југославија.

Оваа година се одржа во Сараево од 26-29 мај. Титулата Најдобар наставник во бивша Југославија од Македонија како четврта генерација најдобри наставници ја понесоа м-р Матилда Бајкова, професор по македонски јазик и литература од ООу „Вера Циривири-Трена“ од Скопје.

За м-р Матилда Бајкова ова не е прва ваква награда. Таа признанието најдобар просветен работник на ниво на Македонија го доби во 2017 година, по што беше и директор на едно скопско училиште кое за четири години го издигна во препознатлива воспитно-образовна институција со многу новини и прокети.

На тема Ново време и нови идеи, таа беше панелист заедно со свои колеги од сите земји од некогашна Југославија.Истакнувајќи ја улогата и местото на наставникот во новото време, во кое тој е носител на сите промени и следачи на технолошки развој и примената на ИТ во наставата.

Беше потенцирано дека целта на конференцијата поттикнување регионални вмрежувања на најдобрите воспитувачи и учители наставници , стручни соработници и директори од образовните институции од регионот.

И тоа се’ со цел видливоста на нивната работа и создавање успешни приказни.

Заклучокот на оваа конференција беше ист за сите 300 учесници кои 4 дена низ разни активности, работилници, саем на наставниците и нивната работа, покажаа дека реформите се неопходни, но секогаш треба да се поаѓа од училницата и од практичарите. Да се биде еден 27 те, одбрани е задоволство од сработеното, воедно чест и обврска да се биде пример и инспирација.

Оваа награда им ја посвети на своите некогашни, сегашни и идни ученици и на своето семејство без кое оваа мисија ќе беше невозможна.          

Распоред на часови учебна 2022-2023 година

2022-23 распоред на часови ООУ Вера Циривири Трена 

План за реализација на додатна и дополнителна настава 2022-2023