Monthly Archives: мај 2021

Активности во нашата Еко – градина

viber_image_2021-05-10_16-28-58

Денешниот час  по македонски јазик со наставна содржина ,,Говорни игри – ЛОТО сообраќајни средства” Iа одделение  го  реализираше во новата ЕКО ГРАДИНА во функција на ЕКО УЧИЛНИЦА.Учениците треба да погодуваат сообраќајни средства според  даден опис на средството.Улогите за опишување и погодување на сообраќајните средства наизменично се менуваа.Целта на часот преку  играта лото учениците да се запознаат со видовите сообраќајни средства беше целосно остварена.

viber_image_2021-05-10_16-28-58 viber_image_2021-05-10_16-29-04

Соопштение за упис на првачиња

СООПШТЕНИЕ ПРВАЧИЊА 2021-22

Денот на планетата Земја

По повод Денот на планетата Земја, на 22.04.2021година реализиран е заеднички МИО час на учениците од првите одделенија од збратимените училишта „Вера Цирирвири – Трена“ и „Братство“. Истиот е одржан онлајн при што учениците се запознаа со значењето на овој ден. При тоа дадоa свои идеи за нејзино зачувување.

1 5

2 3 46

ЧАС НА ОТВОРЕНО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

4

Денешниот час по македонски јазик го одржавме на отворено,во училишниот двор.Наставната содржина е ,,Од збор состави реченица”.

Цел на часот – Да умеат од даден збор да состават реченица.

Учениците се наредени во круг.Првиот ученик кажува збора последниот  од тој збор составува реченица.Потоа последниот ученик  кажува збор вториот составува реченица итн.Секој ученик кажува збор и составува реченица.

1 2 3 4