Daily Archives: април 28, 2023

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 6 одделение

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 6 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1. СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

       1.2.  МОДЕН  И КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН

       1.3.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ

 

 1. ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ

 

 1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

 

 1. ЕТИКА НА РЕЛИГИИТЕ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ОДБОЈКА

 

 1. ФУДБАЛ

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 4 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1.  ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

       1.2.  ИМАМ ПРАВА

       1.3.  МОДЕН И КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

 

 1. МУЛТИКУЛТУРНИ РАБОТИЛНИЦИ

 

 1. ИГРИ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

 

 1. ФУДБАЛ

Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 5 одделение

 Листа на понудени слободни изборни предмети во учебната 2023/2024  за 5 одделение

 

 1. Изборни предмети за проширување/продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети:

 

 1. СПРАВУВАЊЕ СО ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ

       1.2.  ИМАМ ПРАВА

       1.3.  ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

 

2.   Изборни предмети за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети:

2.1. ТАНЦИ И НАРОДНИ ОРА

2.2. ГРАДИНАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

2.3. ШАХ

                 

 1. Изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој:

 

 1. ЕМОЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ

 

 1. ГРАДЕЊЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИ ОДНОСИ

 

 1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ

 

 1. Изборни предмети од спортско- рекреативен карактер:

 

 1. КОШАРКА

 

 1. ВЕЛОСИПЕДИЗАМ

 

 1. ФУДБАЛ