Monthly Archives: февруари 2023

Професионален развој во нашето училиште

Во следниот период во нашето училиште ќе се одржи интерна обука за зајакнување на професионалниот развој на наставниците. Обуката Организирање на иновативни воннаставни активности ќе има за цел преку практични примери да ги посочи наставниците кон организирање на активности каде учениците преку критичко размислување ќе ги надополнуваат своите знаења. Наставникот ментор Дивна Карапанчева своето искуство ќе го сподели како обучувач и организатор на оваа обука. Обуката ќе се одржи во Стаклената градина во дворот на нашето училиште.

 МИО работилница “Подај рака, подари насмевка”

Големата несреќа што ги погоди Турција и Сирија, не’ поттикна на заедничка активност со збратименото ООУ”Братство”. На 23.02. реализиравме  МИО работилница во нашето училиште под мотото: “Подај рака, подари насмевка.” Со тоа учениците подадоа рака на Поддршка на своите другарчиња во Турција и Сирија.

sl1sl2 sl3 sl4 sl5

 

Да помогнеме

ЖИРО СМЕТКА ЗА ПРИБИРАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА НАСТРАДАНИТЕ ВО ЗЕМЈОТРЕСИТЕ ВО ТУРЦИЈА И СИРИЈА

 

Учиме биологија – квадратна рамка

Денес учениците од IX одд заедно со наставничката Дивна Карапанчева , на часот по биологија го искористија сончевиот ден  за истражување на живиот свет во нашата  животна средина со одредување  на точниот број на живите организми.  За таа цел учениците користеа   самостојно изработена  квадратна рамка.

сл1 сл2 сл3 сл4

Апел за хуманитарна помош

 

ЖИРО СМЕТКА ЗА ПРИБИРАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ЗА НАСТРАДАНИТЕ ВО ЗЕМЈОТРЕСИТЕ ВО ТУРЦИЈА И СИРИЈА

Учиме за професии ,,Професија фармацевт” .

Денес 25.02.2023 година во соработка со родител  дипломиран фармацевт,  учениците од IIIв одделение имаа можност да се запознаат со професијата  фармацевт. Родителката Иванка Георгиевска на учениците од ова одделение им одржа интерактивно предавање  на тема:,,Професија фармацевт" .
Учениците покажаа особен интерес и активно учествуваа во дискусијата на дадената тема. Преку дадени клучни зборови тие денес научија:
-Што е професија,
 фармацевт,
-што е лек и за што и како правилно да  се користи,
-каде се одвива производство,а каде издавање на лековите,
-во кои се области може да работи фармацевтот,
-кои се правата и должностите на еден фармацевт,
-како може да се стане фармацевт.
Во текот на предавањето учениците беа вклучувани во дискусија ,во која ги презентираа нивните предзнаења и лични искуства на темата,а на крајот имаа можност да поставуваат прашања и  добија некои клучни пораки од фармацевтите.
Се надеваме дека поттикнати од ова интересно предавање ќе развиеме желба и мотив кај учениците за избор на оваа професија  и дека од нив во иднина ќе се "роди" некој иден фармацевт.

сл1 сл2

Полициската  станица – Карпош, ги подучува најмалите

Денес 01.02.2023 година во соработка со родител-стручно лице од Полициската  станица – Карпош, се одржа предавање пред учениците од IIIв одделение на тема: Безбедноста на децата во и надвор од училиштето,, и ,,Позитивни и негативни страни на интернетот и насилство преку социјалните мрежи,,. Учениците покажаа особен интерес и активно учествуваа во дискусијата на дадената тема.

с1 с2 с3

Одбележување на Недела  на забоздравствена заштита

По повод одбележување на Недела  на забоздравствена заштита, учениците од III a одделение реализираа работилница во соработка со родител,детски стоматолог д-р Елена Новеска. Учениците земаа активно учество ,научија многу работи за грижа за сопственото орално здравје, а на крајот добија и подароци.

сл1 сл2 сл3 сл4

Потикнување читачки навики кај младите

Креативна работилница -План за потикнување читачки навики кај младите.Благодарност до Сказнувалка кои го посетија ООУ"Вера Циривири-Трена " и младите читатели од Va  и V б одделение , и им презентираа детска литература од странски автори преведени на македонски јазик.Учениците уживаа во текстовите од книгите , активно учествуваа во анализа и обработка на прочитаното. Целта на работилницата беше негување на љубов кон книгата и читањето ,потребата на книгата во растењето на децата и нејзината огромна моќ во едукација, осознавање и креативност.

сл2 сл3сл4

 

Месецот на штедење- октомври, Шпаркасе Банка заедно со Медо Штедо

По повод месецот на штедење- октомври, Шпаркасе Банка заедно со Медо Штедо, ги посетија првачињата од ООУ,, Вера Циривири- Трена” и им дадоа корисни совети за штедење преку претстава и делење подароци.

сл1 сл2 сл3